I AM THE PERSON WHO LIKE IQUALITY

Friday, August 25, 2006

edu naxal encounter first report

FzÀÄ £ÀPÀì¯ï J£ïPËAlgï 2£Éà ªÀgÀ¢(2003-£À.17)

PÁPÀð¼À, £À.18- EzÀÄ PÁPÀð¼ÀzÀ FzÀÄ. ¸ÀºÁå¢æAiÀÄ vÀ¥Àà°£À PÀµÀÖ ¸À»µÀÄÚ PÀȶPÀgÉà EgÀĪÀ ¥ÀÄlÖ ºÀ½î. ¤£Éß £ÀqÉzÀ J£ïPËAlgï WÀl£É¬ÄAzÀ E£ÀÆß ¸ÁªÀj¹PÉÆAr®è. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÉƼÉAiÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÀ gÀPÀÛzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ NqÁl¢AzÀ C½¹ ºÉÆÃUÀvÉÆqÀVzÉ. DzÀgÉ F WÀl£É PÀuÁÚgÉ PÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀªÀgÀ ªÀÄ£À¢AzÀ ¨sÀAiÀÄ ªÀiÁvÀæ C½¹ ºÉÆÃV®è.
zÉñÀzÉÆæû LJ¸ïL ¸ÀAWÀl£É, ¨sÀÆUÀvÀ dUÀvÀÄÛ £ÀqÀÄªÉ ¹®ÄQ £À®ÄUÀÄwÛgÀĪÀ PÀgÁªÀ½ d£ÀvÉUÉ E¢ÃUÀ £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¸ÉÃjPÉÆArzÉ. ºÀZÀÑ ºÀ¹j£À ¥Àæ±ÁAvÀ ºÀ½îUÀ¼À°è C±ÁAw Qr dé°¸ÀvÉÆqÀVzÉ. ºÀ½îUÀgÀ£ÀÄß WÀl£É PÀÄjvÀAvÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀÄÝ »ÃUÉ...
"HjUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ WÀlÖzÀ ªÉÄðAzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄA¢ §A¢zÀÝgÀÄ. DUÀ PÁr¤AzÀ ¸ÉÆ¥ÀÄà vÀgÀ®Ä CgÀtå E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ©qÀÄwÛgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸À®Ä, CgÀtå¢AzÀ MPÀ̯ɩâ¸ÀĪÀ «gÀÄzÀÞ MUÀÎmÁÖUÀ®Ä ºÉ©æAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À¨sÉUÉ §gÀ ºÉýzÀÝgÀÄ' JAzÀÄ ¨ÉƯÉÆèlÄÖ PÀȵÀÚ¥Àà ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¸ÀĪÀÄw (¥ÁªÀðw) avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀÄ»¼É gÁfë "FPÉ §ºÀ¼À ZÀÄgÀÄQ£ÀªÀ¼ÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ E°è §A¢zÀݼÀÄ. DUÀ CªÀgÀ°è DAiÀÄÄzsÀ EgÀ°®è' JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛgÉ.
PÁPÀð¼À §¸ÀÄ줯ÁÝtzÀ°è MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÀqÉzÀ GzÁå£ÀªÀ£À WÉÆõÀuÉ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁlzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄw (¥ÁªÀðw) ªÀiÁvÀ£ÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ CAUÀr ªÀiÁ®PÀgÀÄ £É£À¦¹PÉƼÀÄîwzÁÝgÉ.
"FUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÁUÀ K£ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÉà ºÉzÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, PÁr¤AzÀ ¸ÉÆ¥ÀÄà vÀgÀ®Ä ¨sÀAiÀĪÁUÀÄwÛzÉ' JAzÀÄ ¨ÉƯÉÆèlÄÖ ªÀÄ£É AiÀÄĪÀw ºÀµÀð¯Á ºÉüÀÄvÁÛgÉ.
¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀzÉÝãÀÄ?:
WÀl£É £ÀqÉzÀ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ 11 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ¨ÉƯÉÆèlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀPÀì°ÃAiÀÄ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ F ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è EzÁÝgÉÆà JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ CªÀgÀ «ªÀgÀ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ºÉ¸Àj£À ¸ÀAWÀ gÀa¹ CzÀPÉÌ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀæªÉÄÃt CzÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ MvÀÛqÀ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ½îUÉ «zÀÄåvï E®è, gÀ¸ÉÛ E®è ¸ÉÃvÀÄªÉ E®è. EzÀ£Éß®è ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ GzÁå£ÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÁÝgÉ. FUÀ §zÀÄPÀĽzÀ AiÀıÉÆÃzÁ JA§ AiÀÄĪÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄeÁvÀ JAzÀÄ ºÉýzÀݼÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

¨ÁPïì
"gÉÊ¥sÀ¯ï PÀ®ÌvÀÛ ¥sÁPÀÖjAiÀÄzÀÄÝ'
£ÀPÀì°ÃAiÀÄjAzÀ ªÀ±ÀªÁzÀ 8 JA.JA. gÉÊ¥sÀ¯ï PÀ®ÌvÀÛzÀ EµÁ¥ÀÄgï gÉÊ¥sÀ¯ï vÀAiÀiÁjPÉ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ JAzÀÄ «¢ü«eÕÁ£À E¯ÁSÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥Àæ¨sÁPÀgï ºÉýzÁÝgÉ.
ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ FzÀÄ ¨ÉƯÉÆèlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄ£É UÉÆÃqÉUÀ¼À°è £ÀĸÀĽgÀĪÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÀgÀÄ. EAvÀºÀ gÉÊ¥sÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CgÀtå E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ §¼À¸ÀÄwÛzÀÄÝ E¢ÃUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÆ §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÉ. gÉÊ¥sÀ¯ï£À PÀæªÀĸÀASÉåAiÀÄÆ ®©ü¹zÀÄÝ, gÉÊ¥sÀ¯ï PÀ¼ÀªÁVvÉÛà JA§ÄzÀÄ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §gÀ¨ÉÃQzÉ JAzÀgÀÄ.
£ÁgÁ« ZÀZï𠧽 ¥ÉưøÀjUÉ ®©ü¹zÀ §Ä¯Émï 8 JA.JA. gÉÊ¥sÀ¯ï£ÀzÀÄÝ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¹AUÁìgÀzÀ°è £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÀÄ ºÉÆqÉzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 8 JA.JA. gÉÊ¥sÀ¯ï£ÀzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
£ÀPÀì°ÃAiÀÄjUÉ gÉÊ¥sÀ¯ï zÉÆgÀQzÀ §UÉ w½zÀgÉ £ÀPÀì°ÃAiÀÄjUÉ DAiÀÄÄzsÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ® §»gÀAUÀªÁUÀ°zÉ. EzÀjAzÀ eÁ®ªÀ£ÀÄß ¨Éâü¸À®Ä ¥ÉưøÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀ°zÉ.
ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtA§ÆgÀÄ ºÉzÁÝj UÀ¸ÀÄÛ¥ÀqÉ FzÀÄ, ¨ÉƯÉÆèlÄÖ, PÉÃgÀ, £ÁgÁ« C¨sÀAiÀiÁgÀtå ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è wêÀæ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. PÁr£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À£ÀßzÀÞªÁVj¸À¯ÁVzÉ.
20/11/03-6
EwÛÃZÉUÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¹AUÁìgÀzÀ°è ªÉƼÀVzÀ £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÀ UÀÄAr£À gÀtPÀºÀ¼ÉUÉ GvÀÛgÀªÁV PÁPÀð¼À FzÀÄ«£À°è CªÀgÀzÉà JgÀqÀÄ ºÉtUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ.DAzsÀæzÀ £ÀPÀì°ÃAiÀÄjUÀÆ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR £ÀPÀì°ÃAiÀÄjUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«gÀĪÀ §UÉÎ ¤RgÀ ªÀiÁ»w ¹QÌ®è DzÀgÉ, DAzsÀæzÀ°è EwÛZÉUÉ ZÀAzÀæ¨Á§Ä £ÁAiÀiïØ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ £ÀPÀì°ÃAiÀÄ zsÁ½AiÀÄÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ J£ïPËAlgïUÉ ºÉÃvÀĪÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀvÀå.

2 Comments:

Blogger Stalingam said...

Will you be interested in writing Kannada Articles on my blog ?

My kannada is not very good

12:38 AM

 
Blogger naxalnext said...

not now
ok

11:41 PM

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home